První kontrola proběhla u majitele kempu ve Žďáru nad Sázavou před rokem. Závady na které kontrola HZS upozornila, nebyly majitelem do termínu odstraněny a písemně nebyl HZS vyrozuměn o sjednané nápravě. Proto byla majiteli kempu oznámena opakovaná komplexní kontrola Hasičského záchranného sboru, kde se prověřuje celkový stav organizačního zabezpečení, plnění povinností a dodržování podmínek požární bezpečnosti vyplývajících z předpisů o požární ochraně (§ 45 odst. 2 vyhlášky o požární prevenci).

Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která opětovně poruší povinnost, za kterou jí byla v předchozích třech letech uložena pokuta pravomocným rozhodnutím, může hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru uložit další pokutu až do výše dvojnásobku pokuty stanovené v odstavcích 1 až 4 § 76 zákona o požární ochraně. Majiteli kempu hrozila pokuta až do výše 10 000 000 Kč.

Pan majitel měl při ohlášení opakované kontroly strach z případné opětovné pokuty, proto kontaktoval naší EXTÉRIA poradenskou kancelář BOZP a PO v Žďáře nad Sázavou a požádal o pomoc při odstranění závad a o zastoupení u kontroly.

Ještě před samotnou návštěvou HZS proběhla kontrola stavu prostor a dokumentace požární ochraně naším technikem PO, který odhalil všechny nedostatky, ze kterých by mohla plynout pokuta. Všechny potřebné náležitosti a dokumenty v požární ochraně pro klienta vypracoval a připravil k samotné kontrole. Průběh opakované kontroly HZS, kde byl přítomen technik EXTÉRIE a zastupoval majitele kempu u kontroly byl hladký a vše dopadlo dobře bez jakýkoliv sankcí a závad.