I.

Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují vztahy mezi obchodní společností EXTÉRIA, s.r.o., IČ: 02565366, se sídlem Hradní 27/37, 710 00 Ostrava, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 58112 (dále jen „poskytovatel“) a podnikající fyzickou či právnickou osobou (dále jen „zájemce“) dle ustanovení § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), vznikající uzavřením smlouvy prostřednictvím internetového portálu www.bezpecnepodnikani.cz (dále jen „e-shop“).

Poskytovatel se zavazuje poskytnout zájemci následující pravidelné roční služby:

 • a) provedení pravidelné roční prověrky dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), dle § 108 zákoníku práce, včetně zpracování zápisu z této kontroly v rozsahu pro 1 objekt;
 • b) vyhotovení osnovy pro periodická roční školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců, dle § 103 odst. 2 a 3 zákoníku práce o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP);
 • c) periodické roční školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) s vyhodnocením, dle platných právních předpisů;
 • d) odbornou pomoc a konzultaci při kontrolách státního kontrolního dozoru OIP, v rozsahu 4 hodin;
 • e) konzultační a poradenskou činnost při změnách platné právní úpravy a jejich dopadů na chod podnikání zájemce v rozsahu 4 hodin.
 • f) preventivní prohlídka objektu 1x ročně s návrhem přijatých opatřeních, dle § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • g) periodické roční školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o požární ochraně (PO), dle § 16 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně s vyhodnocením, dle platných právních předpisů;
 • h) vypracování a aktualizace tematického plánu periodického školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o požární ochraně (PO);
 • i) odbornou pomoc a konzultaci při kontrolách státního požárního dozoru hasičů (HZS) v rozsahu 4 hodin;
 • j) konzultační a poradenskou činnost v oblasti požární ochrany (PO) při změnách platné právní úpravy a jejich dopadů na provozovanou činnost zájemce, v případě požáru, výbuchu nebo jiné havarijní události, v rozsahu 4 hodin.
 • k) certifikát o absolvování periodického školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců v oblasti PO a BOZP
 • l) zájemce v rámci roční služby od poskytovatele získává hasící přístroj zdarma.

II.

Zájemce se zavazuje služby poskytované poskytovatelem dle článku I. této smlouvy přijmout, poskytnout mu pro tento účel potřebnou součinnost a je povinen zaplatit níže sjednanou odměnu. Odměna je stanovena dle zvolené varianty dle typu balíčku. Tuto odměnu se poskytovatel zavazuje vyúčtovat zájemci daňovým dokladem vždy po provedeném školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) nebo po pravidelné roční prověrce BOZP, zájemce se zavazuje takto vyúčtovanou odměnu v hotovosti uhradit ihned při jejím vyúčtování.

III.

Termín školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) a požární ochraně (PO) a termín pravidelné roční prověrky BOZP byl vybrán a sjednán zájemcem v kalendáři v e-shopu. Podmínky zvoleného termínu jsou závazné a stávají se součástí uzavřené smlouvy. Zájemce si sám zvolí datum. Čas bude následně dohodnut prostřednictvím telefonické či e-mailové komunikace.

IV.

V případě porušení povinnosti zájemce přijmout plnění ze strany poskytovatele nebo poskytnout poskytovateli potřebnou součinnost, zejména odmítne-li zájemce provedení školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) nebo provedení pravidelné roční prověrky BOZP, nebo zmaří-li jinak jejich provedení, je zájemce povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši odměny sjednané v článku III., a to včetně zákonné výše DPH; poskytovatel společnost Extéria, s.r.o. je v tomto případě také oprávněna odstoupit od smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty. Neposkytnutím součinnosti se rovněž rozumí, pokud zájemce nepřistoupí na poskytovatelem navrhovaný náhradní termín. V případě prodlení zájemce s úhradou sjednané odměny dle předchozího odstavce je zájemce povinen uhradit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z dlužné částky za každý započatý den prodlení; poskytovatel Extéria, s.r.o. je v tomto případě také oprávněn odstoupit od smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty.

V případě marného výjezdu technika na smluvené místo ve smluveném termínu vzniká poskytovateli nárok na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý takovýto marný výjezd. Vedle této smluvní pokuty má poskytovatel právo rovněž na náhradu nákladů za spotřebované palivo takovýmto marným výjezdem. Cena paliva bude vždy stanovena příslušným právním předpisem upravujícím náhrady za používání silničních motorových vozidel. Marným výjezdem se rozumí situace, kdy technik řádně a včas dorazí na smluvené místo ve smluvený čas, avšak na místě je zájemcem odmítnut, nebo zájemce není na místě k zastižení, aniž by se zájemce minimálně 48 hodin předem písemně omluvil na e-mail recepce@exteria.cz.

V.

Poskytovatel a zájemce se pro případ vzájemných soudních sporů, dle ust. § 89a občanského soudního řádu, dohodli na místní příslušnosti Okresního soudu v Ostravě, příp. Krajského soudu v Ostravě. VI.

VI.

Tato smlouva může být měněna nebo rušena pouze písemnou formou. Změny termínů školení, jejich návrhy, jakož i další komunikace je platná i v případě komunikace prostým e-mailem uvedeným v označení zájemce. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to v délce 24 měsíců ode dne jejího uzavření. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pak pokud kterákoliv ze smluvních stran v období posledního měsíce před uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena, nebo na kterou byla smlouva prodloužena, písemně druhé straně nesdělí, že o další trvání smluvního vztahu nemá zájem, prodlužuje se doba trvání smlouvy o dalších 24 měsíců, a to i opakovaně. V případě prodloužení smlouvy dle předešlé věty je termín školení v následujícím roce sjednán na den a hodinu, který odpovídá číselným pojmenováním se dnem, na který bylo školení touto smlouvou sjednáno. Připadne-li tento den na sobotu, neděli nebo svátek, je tímto dnem nejblíže následující pracovní den. Současně bude zájemce vyrozuměn a je jeho povinností tento potvrdit. V případě nepotvrzení termínu není povinen technik poskytovatele povinen na místo dorazit a školení provést. Doba trvání této smlouvy nemá vliv na dobu trvání jiných smluv uzavřených mezi stejnými smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Zájemce výslovně souhlasí s tím, aby poskytovatel za účelem řádného poskytování služeb podle této smlouvy nakládal s informacemi a údaji vztahujícími se k osobě zájemce, o kterých se poskytovatel při činnosti podle této smlouvy dozvěděl, když veškeré uvedené informace a údaje budou z výše uvedených důvodů poskytovatelem zpracovány tím, že budou archivovány po dobu trvání závazkového právního vztahu mezi smluvními stranami. Zájemce souhlasí se zpracováním a shromažďováním předmětných informací a údajů. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí příslušnými ustanovením NOZ a ostatních obecně závazných právních předpisů.

Poskytovatel je oprávněn vést veškerou komunikaci se zájemcem prostřednictvím elektronické pošty zaslané na e-mailovou adresu, kterou zájemce zadá při objednávce a za jejíž správnost zájemce odpovídá. Poskytovatel je také oprávněn komunikovat se zájemcem telefonicky.

Objednatel tímto dává poskytovateli souhlas se zasíláním jeho reklamních materiálů a nabídek.

Tyto OP nabývají účinnosti dne 1.10.2018